Baris Ka Sagala Barudak Sunda

PANGERAN MEKAHAing Neneda ka Gusti Nu Maha Kawasa muga-muga ati maraneh dibukakeun kana panemu (elmu); lamun maraneh ngadenge papatah nu hade supaya tereh ngaharti sumawonna kana papatah-papatah nu geus sababaraha taun
dipapatahkeun supaya diimankeun wanti-wanti pisan.

Paneda aing ka Gusti Allah supaya maraneh pinaringan kabungahan jeung rejeki di dunia ieu tapi kana poe bungsuna (ajal), sarta muga dijauhkeun tina bahla jeung pinaringan umur panjang, kitu deui masing runtut rukun jeung baraya maraneh, muga ulah aya saurang oge maraneh nu eureun mikaheman sakabehna nu maparin ganjaran ka maraneh.

Cekel papatah aing ieu, supaya ulah aya saurang oge tina antara maraneh nu boga ati bingung lamun mata manggih bahaya nu kasebut didieu, karana papatah aing ieu nyaeta buktina nu dipaparinkeun ka urang sarerea. Sarta lamun aing nerangkeun ka maraneh buktina tea, nyaeta saestu-estuna mah didatangkeunnana ku Nu Maha Kawasa.
Puguh maraneh dikawasakeun pikeun bisa narima isarat nu didatangkeun ku Gusti Allah ka maraneh.

Maraneh bisa maksa ngeureunkeun kalakuan nu goreng, karana Gusti Allah Nu Kawasa nuduhkeun kana jalan nu mulus ka maraneh dipilampah didunia ieu.
Tangtu maraneh jadi conto pikeun piturutan ku sasama maraneh jeung tangtu sakabehna manusa sarukaeun ka maraneh.
Sarta beh dituna maraneh ngarasa bagja tepi ka anak-incu.

Maraneh sarerea nu saendengna pada ngarimankeun kana maksud aing tea, aing ngerenkeun eta papatah aing nu panungtungan sakedah polah, karana aing ngarasa geus kolot moal sabaraha deui nya umur.
Ku lantaran tulisan aing ieu supaya mangke dimana urang geus kapisah, muga-muga maraneh jadi jalma pinter, bisa ngaji jeung nginget-ngingetkeun carita ieu; dipikir berang jeung peuting.

Jeung beh dituna muga-muga maraneh bisa nurutan karuhun maraneh muga-muga bisaeun mindahkeun naon kakurangan diri maraneh muga salawasna diraksa.
Lamun maraneh geus ngarasa kapapatenan dulur cara aing kapapatenan ku karuhun aing, poma maraneh ulah rek poho ngahormat, nulungan jeung nurut nu wajib pikeun maraneh narandakeun jalan kabeneran sanajan ku jalan sejen.
Eta panghormatan aing nu panungtungan ka maraneh, samemehna nyawa aing dipundut ku Nu Kagungan.

Kusabab eta nyawa aing di akherat moal era ku bangsa sasama aing, yen aing geus ditakdirkeun ku Gusti Allah dilantarakeun pitulungna Kangjeng Gouvernement dijadikeun urah mapatahan jeung ngajak kamaraneh sarerea.
Sakitu eta pamenta aing ka maraneh sarerea supaya diturut.

 

PANGERAN ARIA SOERIAATMADJA ( 1882 – 1919 M )

Disalin dari buku “Ditiung Memeh Hujan”

Comments are closed.